Standpunten 2022-2026
Verkiezingsprogramma

Standpunten 2022-2026

Wij zetten ons de komende vier jaar in om, vanuit onze kernwaarden, zaken voor elkaar te
krijgen in de gemeente Alkmaar. Hieronder treft u bijna tweehonderd voorstellen voor
concrete verbeteringen, geordend per beleidsterrein.

Onze plannen voor:

1

Wonen

Woningcorporaties krijgen een voorkeurspositie bij ontwikkelingen van gronden in gemeentelijke eigendom Huizen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. We nemen alle maatregelen die wettelijk mogelijk zijn om

Ons plan
2

Klimaatbeleid

De gemeente maakt maximaal gebruik van zonnepanelen op het eigen vastgoed. De gemeente Alkmaar faciliteert en participeert (ook financieel) in pilots met waterstof gericht op transport en industrie. We rollen

Ons plan
3

Gezondheidszorg, kwetsbare burgers en WMO

We vereenvoudigen de formulieren voor het aanvragen van WMO. We brengen huishoudelijke hulp onder in de bijzondere bijstand, om te voorkomen dat mensen die dit prima zelf kunnen betalen (of

Ons plan
4

Jeugdzorg

We zetten maximaal in op preventie en normalisering van opvoedvraagstukken in de jeugdzorg. Hierbij heeft de gemeente speciale aandacht voor (v)echtscheidingen, taalachterstanden en kinderen die opgroeien in armoede. De ondersteuningsprogramma’s

Ons plan
5

Jeugd en onderwijs

We laten jongeren zelf bepalen aan welke openbare voorzieningen (sportveldjes, hangplekken, skatebanen, overdekte ruimtes) zij behoefte hebben. We stellen jaarlijks 200.000 euro ter beschikking hiervoor. Er wordt opnieuw gezocht naar

Ons plan
6

Werk en inkomen

Wij zetten in op omscholing en bijscholing voor banen van de toekomst in combinatie met het gericht aantrekken van bedrijven die toekomstbestendig zijn en dit soort banen faciliteren. Er zijn

Ons plan
7

Mobiliteit en Ruimtelijke ordening

We werken de komende vier jaar een breed gedragen mobiliteitsvisie uit, waarin we vastleggen hoe we Alkmaar en de dorpen in 2040 bereikbaar willen houden. Met de provincie en NS

Ons plan
8

Dorpenbeleid

We zetten in op behoud en versterking van voorzieningen in de verschillende dorpskernen: De Rijp, Driehuizen, Graft, Grootschermer, Markenbinnen, Noordeinde, Oost-Graftdijk, Oterleek, Schermerhorn, Stompetoren, West-Graftdijk en Zuidschermer.. Als er financiële

Ons plan
9

Natuur, agrarische economie en biodiversiteit

Alkmaar neemt een stadsecoloog in dienst die bij alle bouwprojecten advies uitbrengt over hoe hierin een bijdrage geleverd kan worden aan natuurbehoud/herstel. We intensiveren operatie Steenbreek, o.a. door het gratis

Ons plan
10

Cultuur

We richten een stimuleringsfonds op voor de bibliotheken in Alkmaar waar de gemeente elk jaar 50.000 euro in stort om laaggeletterdheid te bestrijden. We zetten het huidige ruimhartige beleid voor

Ons plan
11

Sport

We introduceren Buurtsportcoaches voor georganiseerd bewegen, zowel voor jeugd als voor senioren. In alle wijken en dorpen moeten voldoende mogelijkheden zijn voor sport en beweging. We stellen de komende vier

Ons plan
12

Diversiteit

Als gemeente zijn we een inclusieve organisatie, die op een juiste manier met diversiteit om gaat. We streven naar diversiteit in leeftijd, geaardheid, gender en etniciteit, en zijn een toegankelijke

Ons plan
13

Leefbaarheid

We investeren in de verenigingen in onze gemeente. Zowel in het behoud van vrijwilligers, verduurzaming van accommodaties als onderlinge samenwerking en ledenwerving. Er zijn in Alkmaar ca. 40.000 vrijwilligers actief.

Ons plan
14

Veiligheid

De gemeente stelt een ondermijningsbeheersplan op om te voorkomen dat criminelen in Alkmaar grip krijgen op of ingangen vinden in de ‘bovenwereld’. We intensiveren de samenwerking tussen stadstoezicht, parkeertoezicht en

Ons plan
15

Financiën

De lokale lasten blijven op hun huidige lage niveau. Een kleine verhoging OZB is voor ons bespreekbaar als de opbrengsten hiervan terugvloeien naar ofwel de verduurzaming van de woningvoorraad of

Ons plan
16

Circulaire economie

Innovatieve startups op het gebied van duurzaamheid worden actief gefaciliteerd, onder meer in het gemeentelijk inkoopbeleid. Om extra woon-werkverkeer te voorkomen zetten we vol in op het creëren van extra

Ons plan
17

Armoedebeleid

Betere schuldhulpverlening, voorkomen van financiële problemen en maatregelen voor werkende armen. We treffen specifieke maatregelen voor werkenden met een te laag inkomen om van rond te komen. In het kader

Ons plan
18

Bestuur

We intensiveren de samenwerking in de Regio Alkmaar en investeren in de relaties met de provincie, de regio Noord-Holland-Noord en de Metropool Regio Amsterdam. In onze dienstverlening als gemeente sluiten

Ons plan

Deel dit