Wonen
Verkiezingsprogramma

Wonen

 1. Woningcorporaties krijgen een voorkeurspositie bij ontwikkelingen van gronden in gemeentelijke eigendom
 2. Huizen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. We nemen alle maatregelen die wettelijk mogelijk zijn om huisjesmelkers tegen te gaan en bestuderen onder meer de mogelijkheden om een vergunningsplicht in te voeren voor eenieder die meer dan één woning bezit.
 3. De gemeente voert een actief grondbeleid waarin bijvoorbeeld middels het voorkeursrecht gemeenten, grond of opstallen op potentiële woningbouwlocaties verworven wordt. Binnen financiën wordt er gekeken om de ruimte voor strategische aankopen te verhogen met 30% – 50% om dit actief grondbeleid te kunnen verwezenlijken.
 4. We nemen in gemeentelijk beleid op dat 35% van alle nieuwbouwwoningen sociale huur en 10% betaalbare koop (tot 248.000 euro) of middenhuur (tot 1000 euro per maand) is.
 5. We maken het voor ontwikkelaars van kleinere kavels binnen het Alkmaars Kanaal mogelijk de verplichting tot sociale huur af te kopen via een fonds, mits per deelgebied minimaal 35% sociale huur en 10% betaalbare koop en/of middenhuur gerealiseerd wordt.
 6. De gemeente inventariseert de behoefte aan verschillende soorten seniorenwoningen zoals hofjes, aanleunwoningen, mantelzorgwoningen, meer-generatiewoningen en diverse woon-zorgcombinaties en zorgt er in overleg met ontwikkelaars voor dat deze ook gebouwd worden om doorstroming te stimuleren.
 7. De gemeente faciliteert initiatieven voor gemeenschappelijke woonvormen voor senioren, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap of woon-en zorgcoöperaties. Hier wordt een speciale contactambtenaar voor aangesteld, die initiatiefgroepen verder helpt met contacten, vergunningen en het zoeken naar financieringsmogelijkheden en geschikte locaties.
 8. Experimenten met verhuisvergoedingen, de mogelijkheid om bij samenwonen wachttijden voor een sociale huurwoning bij elkaar op te tellen en voorrang te verlenen aan mensen die een andere sociale huurwoning achterlaten worden voortgezet en, bij bewezen succes, verder uitgebouwd.
 9. In Stompetoren West zien wij ruimte voor de ontwikkeling van 450 woningen volgens duurzame, bio diverse en energiepositieve bouw, ten behoeve van de organische groei van het dorp en het behoud van het voorzieningenniveau. Wij blijven ons inzetten voor de realisatie van Stompetoren-West.
 10. We realiseren de komende vier jaar extra woonwagenstandplaatsen in de Vroonermeer en op tenminste één andere locatie binnen onze gemeente.
 11. Met de andere gemeenten in Noord-Holland Noord, werkgevers en uitzendbureaus maken we afspraken voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten.
 12. Gedwongen huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. We onderzoeken hiertoe ook onorthodoxe aanpakken, samen met corporaties en banken.
 13. We stellen samen met de woningbouwcorporaties die actief zijn in onze regio binnen een termijn van één jaar een plan van aanpak op om de positie van woningbouwcorporaties te versterken, in het bijzonder rondom het Alkmaars Kanaal.

Deel dit