Mobiliteit en Ruimtelijke ordening
Verkiezingsprogramma

Mobiliteit en Ruimtelijke ordening

 1. We werken de komende vier jaar een breed gedragen mobiliteitsvisie uit, waarin we vastleggen hoe we Alkmaar en de dorpen in 2040 bereikbaar willen houden.
 2. Met de provincie en NS worden afspraken gemaakt over investeringen in het Openbaar In een sterk stedelijke stad is fijnmaziger OV nodig: meer bussen langs drukke knooppunten. Daarnaast moeten ook de dorpen goed bereikbaar blijven met het OV.
 3. We zoeken aansluiting bij het Daily Urban System van de Metropoolregio Amsterdam door middel van hoogfrequent spoor. Wat de PvdA betreft trekken we dit ook door naar Alkmaar Noord en Dijk en Waard.
 4. Waar deze nog niet staan plaatsen we geluidsschermen langs het spoor. Omwonenden mogen geen extra overlast ervaren van het nieuwe hoogfrequente spoor.
 5. Parkeren in de nieuwe wijken langs het Alkmaars Kanaal, of andere gebieden waar veel nieuwe woningen worden gerealiseerd, wordt zoveel mogelijk opgelost door middel van collectieve parkeervoorzieningen. Hiervoor kunnen ook bestaande parkeergarages, zoals de Singelgarage, uitgebreid worden.
 6. We verhogen de prijs van een tweede (straat) parkeervergunning om bewoners van de binnenstad te stimuleren auto’s in parkeergarages te parkeren. We maken de parkeervergunningen in Alkmaar eerlijker door binnenstadsbewoners met een combinatievergunning nog slechts de mogelijkheid te bieden één parkeergarage te gebruiken. Parkeergarage de Vest wordt uitgesloten van bewonersvergunningen om deze beschikbaar te houden voor bezoekers van de Vest en de binnenstad van Alkmaar.
 7. De parkeernormen voor bouwprojecten worden verlaagd. Voor verschillende wijken of dorpskernen worden verschillende parkeernormen opgesteld.
 8. We verbeteren de doorstroming op de Ring West, onder meer door het plaatsen van dynamische groene golf aanduidingen. En starten een bewustwordingscampagne om automobilisten te stimuleren zoveel mogelijk via de ring te rijden in plaats van dwars door de stad.
 9. De nieuwe wijken langs het Alkmaars Kanaal worden optimaal aangesloten op de (oostelijke) Ring, zodat mensen met de auto zo snel mogelijk de stad uit zijn.
 10. In de nieuwe wijken komt ruimte voor nieuwe mobiliteit: we zien het Kanaal als mobiliteitsoplossing van de toekomst en onderzoeken mogelijkheden voor een watertaxi/waterbus van het centraal station via het centrum naar Oudorp, Overdie en de Vlotbrug.
 11. We maken meer ruimte voor de fiets, door de aanleg van brede, vrij liggende fietspaden en fietsstraten en door meer stallingsmogelijkheden te creëren op plaatsen waar veel mensen met de fiets komen (o.a. in de westelijke binnenstad/bij het Waagplein).
 12. Voor de ontwikkeling van de Bestevearsbrug zetten we vol in op een fiets- en loopbrug.
 13. Om fietsen te stimuleren en veilig te houden, behouden we de huidige spitspalen in onze gemeente.
 14. We stimuleren dat ouders hun kinderen met de fiets naar school brengen.
 15. We maken het centrum van De Rijp, en zo nodig ook van andere dorpen in het buitengebied, autoluw.
 16. Binnen de bebouwde kom gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur, doorgaande wegen binnen de bebouwde kom worden zoveel mogelijk ingericht als fietsstraten (m.u.v. ontsluitingswegen) en woonwijken als ‘verblijfsstraten’ met ruimte voor voetgangers en ontspanning. We maken hiervoor gebruik van de ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de stad’ van de Verkeersveiligheidscoalitie bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte.
 17. Verkeerslichten worden beter afgestemd op fietsverkeer, dominante fietsstromen worden gefaciliteerd door de invoering van groene golven.
 18. We stimuleren het gebruik van deelauto’s en OV fietsen, onder meer door hier in ruimtelijke plannen expliciet ruimte voor te reserveren.
 19. We ondersteunen bootjesverhuurders, ook financieel, bij de overgang van benzine- naar elektrische motoren. Over vier jaar zijn er alleen nog elektrisch aangedreven boten te huur in onze gemeente.
 20. We maken afspraken met ondernemers over duurzame vormen van stadslogistiek, zoals een cityhub of bevoorrading via het water.
 21. Mits succesvol worden de pilots met mobipunten (plekken met onder meer pakketkluizen en verschillende vormen van vervoer) uitgebreid.
 22. Op alle plaatsen met veel verkeer en bewoners blijven we de concentratie van fijnstof meten of maken gebruik van burgermetingen. Waar de concentratie te hoog is nemen we onmiddellijk maatregelen om die te verlagen.
 23. We zorgen voor zorgvriendelijke wijken voor ouderen die thuis blijven wonen, met voldoende bankjes, mogelijkheden tot ontmoeting en beweging, voldoende openbare toiletten, goede bewegwijzering en toegankelijke voorzieningen in de buurt van seniorenwoningen, zoals winkels, een medisch centrum, bushaltes, brievenbus en geldautomaten.
 24. Waar mogelijk zetten we een deel van de parkeerplaatsen op straat om in groen, ontspanningsmogelijkheden zoals bankjes of speeltoestellen of fietsvoorzieningen.
 25. Bij ruimtelijke ontwikkeling maken we een speerpunt van smart city concepten.
 26. We voorzien alle (rest)afvalcontainerplekken in onze gemeente van tuintjes om dumping van zwerfafval te voorkomen.
 27. In ruimtelijke plannen, zoals voor het Alkmaars Kanaal, maken of behouden we ruimte voor huisvesting in de wijk voor hulpverleners (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties etc.) en faciliteiten voor wijkdienstverlening, culturele instellingen en sociaal werk. Zo ontstaan er plaatsen met laagdrempelige ontmoetingsfunctie en allerlei vormen van zorg, liefst in de buurt van winkels.
 28. In samenspraak met de Federatie van Amateurtuindersverenigingen wordt gezocht naar mogelijkheden voor extra volkstuinen of openbare door vrijwilligers onderhouden buurt- of pluktuinen ten behoeve van onze inwoners. Bijvoorbeeld op de grond tussen de Landman en het Geestmerambacht in Alkmaar-Noord.
 29. We voeren een onderzoek uit om de transformatie van parkeergarage Karperton tot een woningbouwlocatie met bij voorkeur ondergrondse parkeervoorziening te realiseren.
 30. Openbaar Vervoer binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar blijft betaalbaar en toegankelijk voor alle inwoners van onze gemeente, door op zijn minst het eurokaartje te behouden.

Deel dit