Klimaatbeleid
Verkiezingsprogramma

Klimaatbeleid

 1. De gemeente maakt maximaal gebruik van zonnepanelen op het eigen vastgoed.
 2. De gemeente Alkmaar faciliteert en participeert (ook financieel) in pilots met waterstof gericht op transport en industrie.
 3. We rollen het warmtenet van HVC verder uit en sluiten de komende jaren de eerste wijken met bestaande woningen hierop aan.
 4. Wijken waarin de inkomens laag zijn en de energierekeningen hoog komen als eerste in aanmerking voor (hulp bij) verduurzaming.
 5. Nieuwe bouwplannen worden verplicht klimaatadaptief en natuurinclusief. In navolging van de provincies Zuid-Holland en Utrecht leggen we afspraken hierover vast in een convenant, liefst op regionale of provinciale schaal.
 6. Parkeerplaatsen worden vergroend, met waterdoorlatende verharding en de aanplant van bomen voor schaduw. De komende vier jaar vergroenen we tenminste vijf parkeerterreinen.
 7. Plantsoenen worden bij- en vlindervriendelijk ingericht, met bij voorkeur inheemse planten.
 8. Er komt een subsidieregeling voor regenwateropvang door particulieren, waarmee ook grootschalige opvang in bijvoorbeeld zakken in de kruipruimte gedekt wordt.
 9. We breiden het aantal wadis (groene regenwaterbuffers) in onze gemeente uit. De komende vier jaar komen er in tenminste drie wijken wadis bij.
 10. We maken afspraken met corporaties dat als zij huurwoningen verduurzamen, koopwoningen in dezelfde wijk tegen kostprijs mee kunnen doen.
 11. Onze inzet voor de Regionale Energie Strategie 2.0 is een stevige(r) bijdrage van Alkmaar aan de energietransitie. Als de totale hoeveelheid duurzame energie die in onze energieregio wordt geproduceerd achterblijft bij de verwachtingen, zet Alkmaar een tandje bij. Daarnaast richten we ons op het verder helpen van nieuwe technieken en op energieopslag.
 12. We onderzoeken mogelijkheden om elektrisch rijden ook voor mensen in de bijstand mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met elektrische deelauto’s of inruilacties via de bijzondere bijstand.
 13. De gemeente stimuleert upcycling van oude zonnepanelen.
 14. Voorlichting over praktische maatregelen die inwoners kunnen treffen om hun energierekening omlaag te krijgen en gezamenlijke inkoopacties voor o.a. zonnepanelen en isolatie worden voortgezet.
 15. We (her)introduceren gemeentelijke duurzaamheidsleningen, waarmee huiseigenaren tegen geen of zeer geringe kosten hun woning kunnen aanpassen naar (bijna) energieneutraal.
 16. We betrekken onze inwoners bij nieuwe projecten voor grootschalige energie-opwek en laten hen hier ook financieel in participeren, zodat de winst van duurzame energie ook bij hen terecht komt. We ondersteunen hiertoe actief burgercooperaties zoals Alkmaar Energie. De komende vier jaar worden tenminste drie grootschalige coöperatieve energieprojecten opgezet.
 17. We onderzoeken mogelijkheden om monumentale panden en historische woningen in de dorpen en binnenstad op verantwoorde wijze te verduurzamen en helpen de bewoners hiermee.
 18. Bij de gunning van projecten worden duurzaamheid (zoals energiezuinig (ver)bouwen, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen) en sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Social Return On Investment) zwaar meegewogen.
 19. We ontwikkelen een integrale visie tussen de omgevingswet en domeinen als biodiversiteit en energietransitie.
 20. Om papierverspilling tegen te gaan introduceren we in Alkmaar een opt-in systeem voor reclamefolders in de vorm van een ja-ja sticker waarmee mensen aan kunnen geven wél reclamefolders te willen ontvangen. De standaard wordt om alleen huis-aanhuisbladen te ontvangen.

Deel dit