Verkiezingsprogramma 2022 PvdA Alkmaar

18 februari 2022

Verkiezingsprogramma PvdA:

Alkmaar als Prachtgemeente:

solidair, duurzaam & inclusief

Het project Alkmaar Prachtstad bestaat sinds 2002. Het is een initiatief dat inzicht geeft in hoe rijk de historie van de stad is, hoe fraai het stadscentrum is en hoe mooi de dorpen in het buitengebied zijn. Het geeft ook een overzicht van alle activiteiten op het gebied van cultuur, sport, vermaak, recreatie en evenementen. Want sinds de fusie met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp in 2015 is Alkmaar meer dan een stad en telt het met Driehuizen, Oterleek, Grootschermer, Schermerhorn, Graftdijk, Noordeinde, Graft, De Rijp, Stompetoren, Markenbinnen en Zuidschermer een aantal prachtige dorpen en buurtschappen.

Maar er is meer. Alkmaar is ook een prachtgemeente vanwege de mensen die er wonen. Een aantal van hen heeft onvoldoende mogelijkheden om te profiteren van het aanbod van Prachtstad. Niet alle voorzieningen zijn namelijk op orde: denk aan zaken als werk, jeugdzorg, faciliteiten voor inburgering van asielzoekers, ouderenzorg en armoedebestrijding. De PvdA wil in de jaren 2022-2026 vanuit de drie kernwaarden – solidair, duurzaam en inclusief – doorgaan met het beleid dat wij de afgelopen vier jaar hebben gevoerd en ons blijven inzetten voor verbeteringen in de gemeente, met als doel dat alle inwoners van Alkmaar straks gebruik kunnen maken van de initiatieven die onze prachtgemeente biedt.

Faciliteren dat mensen die achterop zijn geraakt, die achterstand kunnen inlopen met medewerking en hulp van anderen in de gemeenschap. Dat is de rol die de PvdA wil spelen in de gemeentelijke politiek en in het bestuur. Die wisselwerking zit in het DNA van de PvdA en gaat verder dan alleen het bieden van ondersteuning aan hen die dat nodig hebben. Dat is leven met- en voor elkaar.

Herwinnen van het vertrouwen bij de burger is essentieel voor de politiek. De achterdocht, ingegeven door gebeurtenissen op provinciaal en landelijk niveau, manifesteert zich vooral lokaal: de afstand tussen inwoners en politiek is daar het kleinst, de verbolgenheid het grootst en de herinnering het actiefst. Dat geschonden vertrouwen wil de PvdA herwinnen door de relatie tussen ‘de gemeente’ en ‘de burger’ opnieuw te definiëren waarbij beide partijen zich dienstbaar naar elkaar opstellen in plaats van een model te kiezen waarbij de één eist en de ander geeft.

De gemeente heeft hierbij al het een en ander gerealiseerd. Alkmaar heeft een loket voor burgerparticipatie op het gebied van ruimtelijke ordening en dat functioneert steeds beter. Sinds kort moet elk bouwplan aan dat loket worden voorgelegd om te beoordelen of die plannen aan de regels voldoen. De inwoners worden ook steeds actiever. Zo was er grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van het gebied rond het Centraal Station en de Laat-West. Maar het kan altijd beter.

We willen de mensen in Alkmaar bij meer onderwerpen betrekken dan bij alleen het ruimtelijk beleid. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via het houden van spreekuren door de burgerfora die de PvdA in de gemeente wil installeren. Door versterking van dorpsraden in de dorpskernen in het buitengebied en van wijkraden in de wijken in de stad. Daarmee nemen we de mensen meer mee in de plannen en verkleinen de kloof tussen buurtbewoners en overheid. Want vertrouwen wordt alleen hersteld als de burger, wanneer die gebruik maakt van zijn recht op inspraak, de overtuiging heeft dat er aan de andere kant van de tafel iemand zit niet alleen luistert maar ook daadwerkelijk actie onderneemt.

Wij kunnen geen wonderen beloven. Landelijk beleid gericht op economisch belang van de markt laat betrekkelijk weinig ruimte voor lokaal beleid gericht op maatschappelijk belang van de burger – met alle gevolgen van dien. Kansloze starters op de woningmarkt. Belastingvoordelen voor de rijken. Groeiende flexibilisering op de arbeidsmarkt. Grote kansenongelijkheid in het onderwijs. Hoge subsidies op dure elektrische leaseauto’s, minimale bijdragen voor de particulier die schoner wil rijden.

De kritiek op die alsmaar groeiende ongelijkheid neemt toe in de samenleving. Er is dus ruimte voor andere opvattingen dan de neoliberale ideologie van afgelopen jaren. We kunnen dus écht iets doen aan die ongelijkheid door op al die onderwerpen maatregelen te nemen waardoor niemand meer buitengesloten wordt. De PvdA staat voor zo’n beleid.

Het is aan de lokale afdelingen om landelijke inzet te vertalen naar de plaatselijke politiek. Politieke partijen kunnen lokaal wel degelijk het verschil maken op beleidsterreinen die burgers direct raken zoals zorg, onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt. De PvdA Alkmaar heeft voor de raadsperiode 2022-2026 een verkiezingsprogramma opgesteld met voorstellen voor een solidair, duurzaam en inclusief beleid. Met plannen en ideeën waar iedereen beter van wordt en niet alleen een kleine groep bevoorrechte mensen.

De begrippen solidair, duurzaam en inclusief staan voor de kernwaarden van de PvdA. Solidariteit staat voor een manier van besturen die is gericht op het kweken van saamhorigheid, gebaseerd op het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Duurzaamheid betekent eerst en vooral dat wij zuinig moeten zijn op de natuur en de natuurlijke hulpbronnen die wij gebruiken. Maar in bredere zin gaat het ook over een rechtvaardiger samenleving met een gezonde balans tussen de belangen van mensen, economie en milieu zodat de kwaliteit van leven voor iedereen merkbaar en blijvend beter wordt. Een inclusieve aanpak, tenslotte, is een wijze van besturen die is gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen, zodat mensen zich met elkaar verbonden gaan voelen.

Dat beleid staat niet op zichzelf, het sluit aan bij initiatieven zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Die worden omgezet in nationaal beleid en vertaald naar- en uitgevoerd op lokaal niveau. Op de volgende pagina’s vindt u in de hoofdstukken ‘Solidair’, ‘Duurzaam’ en ‘Inclusief’ welke kant wij op willen binnen die drie kernwaarden. Een lijst met bijna 200 concrete voorstellen vindt u op onze website.

Alkmaar solidair, duurzaam en inclusief maken lukt ons niet alleen. Regionaal samenwerken is hierbij van essentieel belang. Wij gaan daarom de banden met onze buurgemeenten Dijk en Waard, Uitgeest, Castricum en Bergen aanhalen om zo de Regio Alkmaar te versterken. En we zoeken nadrukkelijk de samenwerking met Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam. Maar wij hebben u er ook bij nodig, de inwoners van de gemeente Alkmaar. Want als u actief en kritisch bij het vormgeven van de toekomst van onze mooie gemeente betrokken bent, kunt u overheid en politiek bij de les houden en voorkomen dat beleidsvorming verzandt in eindeloos partijpolitiek gezever over microscopisch kleine details.

De bekende PvdA politicus Jan Schaefer zei in 1992 in de Tweede Kamer bij een van die oeverloze discussies over mogelijke oplossingen voor de woningnood – die bestond toen ook al – dat je in gelul niet kan wonen. Als hij nog zou leven zou hij schande spreken van het eindeloze geouwehoer over nut en noodzaak van duurzaamheid terwijl talloze huishoudens straks te weinig geld hebben om het huis te verwarmen of het eten te koken door dreigende energie armoede. Dat moet anders en beter. Dat doen wij met andere lokale politieke partijen die dezelfde doelen nastreven. Dat doen wij met de buurgemeenten. Dat doen wij met de provincie. En dat doen wij vooral met u – de burger.

De komende verkiezingen gaan over de periode tot mei 2026 – waar wil de PvdA dan staan? Dat is simpel. Wij willen naar een gemeente waarin de saamhorigheid is toegenomen. Waarin verstandig wordt omgegaan met energiebronnen en met het milieu. En waarin iedereen mee kan doen en niemand aan de kant staat.

Solidair

Als je op internet het woord ‘solidair’ intikt krijg je van de Nederlandse Encyclopedie 14 definities, de één nog mooier dan de ander en allemaal volledig verwant met het gedachtegoed van de PvdA. De mooiste staat er niet bij, de onvergetelijke zin “één voor allen, allen voor één” van de Franse schrijver Alexandre Dumas in zijn meesterwerk ‘De 3 musketiers’. Daarmee benoemde hij het begrip op een manier die elk mens onmiddellijk snapt. Het is alleen jammer dat de huidige regering daar zo weinig mee doet met betrekking tot het leven van zoveel mensen aan de onderkant van de samenleving.

Solidariteit is de kernwaarde in het sociaaldemocratische gedachtegoed dat heeft geleid tot de opbouw van de verzorgingsstaat. Na het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 zijn veel wetten aangenomen die de rechtspositie van ‘gewone’ mensen in loondienst substantieel verbeterde. Bij de invoering van al die wetten waren de PvdA en haar voorgangers betrokken. Jammer genoeg zijn er ook initiatieven gesneuveld, zoals de Vermogens Aanwas Deling van het Kabinet Den Uyl waardoor werknemers nu niet mee delen in de winst van de onderneming waar zij werken, via door hen zelf beheerde aandelen. Maar wij blijven die route als sociaaldemocratische partij volgen – ook op lokaal niveau in Alkmaar.

Solidariteit komt misschien het beste tot uiting in ons ruimhartige armoedebeleid. Het is de opdracht van de sociaaldemocratie om mensen zoveel mogelijk aan de armoede te laten ontstijgen. Financiële ondersteuning is daarbij soms nodig. Werkende armen en mensen in de bijstand verdienen extra aandacht en ondersteuning, net als kinderen die opgroeien in armoede. De sociaaldemocratie heeft de plicht hen dezelfde kansen op een menswaardig leven te bieden als anderen, die meer geluk hebben gehad.

Solidariteit is cruciaal op de woningmarkt. Koopwoningen zijn voor velen onbetaalbaar, wachtlijsten in de sociale huursector nemen toe. Dit vereist drastische maatregelen om de kloof tussen mensen met- en zonder eigen woning te verkleinen. Daarom willen wij dat 35% van de nieuw te bouwen woningen sociale huurwoningen worden. Daar bovenop willen wij nog eens 10 % betaalbare koopwoningen van maximaal € 248.000. Verder maken wij ons hard om de positie van woningcorporaties te versterken bij nieuwe woningbouw ontwikkelingen. Woningcorporaties hebben geen korte termijn belang. Ze staan voor sociaal vastgoed en blijven betrokken in de wijk. Daarmee moeten ze permanent kunnen blijven investeren in een leefbare buurt en zijn ze een onmisbare schakel voor nieuwe woningbouwontwikkelingen in Alkmaar.

In de afgelopen 4 jaar zijn er in Alkmaar 2034 nieuwe woningen gerealiseerd. In het Woonakkoord dat Alkmaar samen met de regiogemeenten en de provincie heeft gesloten, is de ambitie uitgesproken de komende 4 jaar 2000 woningen per jaar te bouwen. Door de Wet Voorkeursrecht Gemeenten vaker te gebruiken, kan de politiek een actiever grondbeleid voeren en speculatie met bouwgrond voorkomen. Daarmee krijgt de gemeente meer grip op bouwprocessen, zodat die sneller en efficiënter kunnen verlopen. Ook wil de partij vorm geven aan het beginsel van solidariteit tussen generaties en ouderen proberen te overtuigen naar leeftijdsbestendige, onderhoudsarme, moderne appartementen te verhuizen waarmee de grotere woningen waar zij nu in wonen weer beschikbaar komen voor een nieuwe generatie gezinnen met jonge kinderen.

Solidariteit gaat over hoe wij onze ambities financieren. De publieke sector stimuleert mensen gezond te leven, private partijen gaan er met de winst van die investering vandoor. Wij willen met de markt in gesprek over nieuwe vormen van samenwerking, waarbij lasten en lusten eerlijker verdeeld worden. De gemeentelijke lasten houden wij op het huidige lage niveau. Indien nodig is een kleine verhoging van de OZB voor woningen of bedrijfspanden voor ons bespreekbaar. Voor individuele eigenaren gaat het om enkele euro’s per maand, bij elkaar levert dit de gemeenschap veel op. Wij vragen bedrijven die profiteren van de gunstige voorzieningen in Alkmaar een financiële bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Social Return on Investment is onderdeel van ons inkoop- en gunningsbeleid.

Duurzaam

Duurzaam handelen betekent eerst en vooral zuinig zijn op de natuur en de hulpbronnen die wij gebruiken. In bredere zin gaat het ook over een rechtvaardiger samenleving met een gezonde balans tussen de belangen van mensen, economie en milieu zodat de kwaliteit van leven voor iedereen merkbaar en blijvend beter wordt. Het is inmiddels duidelijk: duurzaamheid is geen exclusief linkse hobby, maar een onvermijdelijke doelstelling. Het is absolute noodzaak dat wij onze wereld leefbaar houden – het is tenslotte de enige die we hebben. En de tijd dringt. De opwarming van de aarde zorgt voor veel sterfte, vooral onder ouderen en armere bevolkingsgroepen. De permafrost smelt waardoor ziektes als de pokken en de pest terugkomen. Leefgebieden van bedreigde diersoorten worden steeds kleiner. Verwoestijning en watertekorten leiden tot een toenemend aantal conflicten in vooral minder ontwikkelde regio’s. De effecten op de leefomgeving zijn enorm: vernietigende overstromingen, verwoestende orkanen, verzengende bosbranden en zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen.

De gesel van klimaatverandering op de samenleving is drieledig: rampen gebeuren vaker, de materiële schade is steeds groter en de emotionele impact is veel erger. En het komt steeds dichterbij. Denk aan de overstroming in Limburg in juni 2021 en wat er op 18 juni dat jaar in Alkmaar gebeurde. De extreme regenval veroorzaakte veel overlast; de oude binnenstad stond op vele plekken onder water en bij de Bergertunnel stond het water zo hoog dat mensen er in konden zwemmen.

En dit is nog maar het begin. De problematische gevolgen van klimaatverandering worden op korte termijn onbeheersbaar – tenzij wij direct handelen. De lokale politiek maakt hierbij deel uit van een groter geheel: vanuit de VN Klimaatafspraken, Europees beleid en nationale wet- en regelgeving wordt de vertaalslag gemaakt naar lokale maatregelen en uitvoering. De situatie vereist dat je bij de uitvoering op juist dat lokale niveau wel ambitie moet tonen. De PvdA Alkmaar hééft die ambitie en wil die waarmaken.

Kortom: wij moeten in de gemeente onmiddellijk en serieus aan de slag met klimaatadaptatie. Dit doen wij door het ontwikkelen van concrete maatregelen om niet alleen minder, maar vooral ook duurzamer energie te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van woningisolatie subsidies, leningen en gezamenlijke inkoopacties. We vergroenen wijken in de stad die last hebben van hittestress door bijvoorbeeld het aanplanten van geveltuinen en bevorderen van groene daken en te zorgen voor een goede (regen)wateropslag.

De PvdA wil de lokale economie verduurzamen door in te zetten op een kringloopsysteem waarin afval niet meer bestaat. Daarbij zetten wij in op het verminderen van de hoeveelheid zwerfvuil en restafval door campagnes gericht op bewustwording en door gescheiden inlevering van recyclebare grondstoffen makkelijker te maken. Ook stimuleren wij ondernemers die circulair produceren en verduurzamen de afvalinzameling door te investeren in vuilniswagens op waterstof.

De Regionale Energie Strategie 2.0 moet ambitieuzer dan de RES 1.0. De regio Alkmaar zet nu ook in op energie-innovatie maar er kan en moet meer. De PvdA wil dat de gemeente met hulp van EU-subsidies pilots opzet met veelbelovende nieuwe technieken zoals energieopslag. Wij dagen marktpartijen uit om klimaat-innovatief bij te dragen aan de ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal. Succesvolle innovaties op het gebied van windmolentechnologie bieden ruimte om via windenergie een bijdrage te leveren aan het realiseren van een samenleving die is afgekickt van een verslaving aan fossiele brandstof.

De manier waarop wij onszelf en onze spullen verplaatsen moet grondig op de schop. Dat kan en moet duurzamer dan wij het nu doen. In de stad krijgen voetgangers en fietsers voorrang op automobilisten. Wij zetten in op meer fietsstraten en het verder uitbreiden van centrale parkeervoorzieningen om meer ruimte te maken op straat voor zowel duurzame logistiek als om het leven te vieren. Om je huis te verwarmen en eten te koken moet energie voor iedereen betaalbaar blijven. Energie wordt steeds duurder en investeringen die nodig zijn om energie te besparen en zelf duurzaam op te wekken zijn niet voor iedereen financieel haalbaar. De PvdA wil de energie armoede die mede hierdoor dreigt absoluut voorkomen. Een actieve financiële rol van de gemeente is hierbij noodzakelijk.

Versterken van de biodiversiteit is een belangrijk aspect van duurzaamheid. In natuurgebieden zoals de Eilandspolder, het Geestmerambacht en de Oudorperhout staat de natuur voorop. Om verdere veenbodemdaling in de Eilandspolder te voorkomen willen we de teelt van nieuwe natte gewassen als lisdodden – een uitstekend natuurlijk isolatiemateriaal – mogelijk maken. We intensiveren Operatie Steenbreek door stoeptegels gratis op te laten halen en de subsidiemogelijkheden voor gezamenlijke gevel- of buurttuinen te verruimen. Iedere school krijgt de kans een groen schoolplein in te richten zodat kinderen van jongs afleren over het belang van natuur en biodiversiteit. Tenslotte doen we onderzoek naar de mogelijkheid meer bomen aan te planten, zowel in de vorm van Tiny Forests en nieuwe stadsparken als een echt bos.

Inclusief

Een samenleving waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft, én actief mee kan doen heet ‘inclusief’. In werkelijkheid is in onze samenleving het begrip ‘competitief’ bepalend. En die begrippen sluiten elkaar per definitie uit. Een inclusieve, solidaire samenleving is gebaseerd op barmhartigheid, opkomen voor elkaar, samen delen. In een competitieve, marktgerichte gemeenschap domineert meedogenloos eigenbelang van een kleine, bevoorrechte bevolkingsgroep ten koste van het algemeen belang van de veel grotere groep zonder en met minder privileges. Het wantrouwen waarmee de overheid omging bij problemen met de Toeslagenwet en de Participatiewet in de publieke sector stak schril af bij de ruimhartigheid waarmee diezelfde overheid het coronasteun liet regenen in de particuliere sector. De grootste verdienste van het neoliberalisme is dan ook niet het vergroten van rijkdom maar de extreem oneerlijke verdeling ervan.

Neoliberale ideologen prediken dat burgers hun individuele belangen najagen, gedragswetenschappers tonen in uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aan dat Nederlanders sociaal zijn en zich veelvuldig voor anderen inzetten. Een filosoof definieerde de mens ooit als “een sociaal wezen wier natuurlijk egoïsme gepaard gaat met een even natuurlijke behoefte aan solidariteit”. Dat sociale wezen verdient een betere habitat dan de neoliberale biotoop waarin het de laatste decennia heeft moeten leven.

Een inclusieve samenleving begint bij de jeugd. Door intensievere samenwerking tussen scholen en jeugdzorg is er op school plek voor elk kind. Wij investeren in alle dorpen en wijken in een bloeiend verenigingsleven en in ambulant jongerenwerk. Verenigingen, en met name de vrijwilligers die de verenigingen draaiend houden, zijn van essentieel belang voor een inclusieve samenleving. Wij willen investeren in speeltuinen en -plekken als laagdrempelige faciliteiten waar ouders elkaar ontmoeten.

Opvoedproblemen worden zoveel mogelijk genormaliseerd, ze horen bij het leven en betekenen niet dat er iets “mis” zou zijn met het kind. Waar nodig wordt snel noodzakelijke, laagdrempelige en deskundige ondersteuning geboden. Voor kinderen die om wat voor reden dan ook meer zorg nodig hebben, werken wij nauw samen met jeugdhulpverleners om de best passende zorg te bieden. Marktwerking in de jeugdzorg leggen wij aan banden.

In een inclusieve samenleving is het hebben van werk essentieel: wij zijn tenslotte de Partij van de Arbeid. Wij creëren daarom basisbanen: volwaardige banen op minimumloonniveau, zodat mensen die langdurig een uitkering hebben, de kans krijgen om volwaardig mee te doen. De gemeente Groningen heeft daar bijvoorbeeld goede ervaringen mee opgedaan bij het inschakelen van langdurig werklozen bij het onderhoud van sportvelden en als conciërges op scholen. Maar ‘meedoen’ in de samenleving is minstens zo belangrijk.

De Participatiewet interpreteren wij ruimhartig: uitgangspunt is het leveren van maatwerk, gebaseerd op het individu in kwestie, waarbij wij misbruik van ons sociale zekerheidssysteem goed zullen onderzoeken. Wij waarderen vrijwilligerswerk en mantelzorg als een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Met werkgevers, het onderwijsveld en de nieuwe Sociale Onderneming Regio Alkmaar (het oude WNK en HalteWerk) maken wij afspraken over bij- en omscholing zodat we mensen opleiden voor banen van de toekomst.

Inclusiviteit betekent ook dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Daarom stimuleren wij gemeenschappelijke woonvormen voor senioren maar ook grootschaliger en gemengde wooncomplexen zoals de Alkenhorst in Hoefplan. De buitenruimte richten wij zodanig in, dat ouderen zich middels goede bewegwijzering, brede trottoirs en veilige fietsstraten gemakkelijk te voet of per fiets kunnen blijven verplaatsen. Ook zorgen wij voor voldoende openbaar toegankelijke toiletten. De gemeente moet op alle niveaus toegankelijk zijn voor de burger, fysiek en virtueel. Als die toegankelijkheid wordt ondermijnd voor bepaalde groepen – omdat zij een lichamelijke handicap hebben of  problemen met digitalisering – moet de gemeente voor een oplossing zorgen.

In een inclusieve samenleving is er geen ruimte voor vreemdelingenhaat, discriminatie of racisme. Wij ondersteunen groepen die hier wel mee geconfronteerd worden en zetten ons onverminderd in voor een samenleving, waarin diversiteit gezien wordt als een bron van inspiratie zoals onder meer de LHBTIQ+-gemeenschap. Alkmaar is van iedereen, ongeacht geloof, politieke overtuiging, huidskleur, seksuele geaardheid of culturele achtergrond. Wij kunnen en mogen onze ogen en harten niet sluiten voor het leed elders in de wereld. Voor mensen op zoek naar veiligheid en bescherming tegen vervolging, conflicten en mensenrechtenschendingen zijn wij een welkome samenleving. Als er een verzoek komt om asielzoekers en/of statushouders op te vangen dan werken wij daaraan mee.

Inclusiviteit komt ook tot uiting in onze ruimtelijke ordening. Wij bouwen gemengde wijken waarin plek is voor iedereen. De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting, onder meer door nieuwe straten zoveel mogelijk verkeersarm of verkeersvrij te maken. Wij kiezen voor stedelijke verdichting en hoogbouw waar dat kan. Uitbreiding van de dorpen is lastiger omdat de grond rondom de dorpen vrijwel altijd andere bestemmingen heeft (natuur, landbouw).

Hier en daar is inbreien op kleine schaal mogelijk als bestaande berbouwing verdwijnt. Alleen in Stompetoren-West is ruimte voor uitbreiding, het dorp kan daarmee het huidige voorzieningenniveau behouden en het biedt de jeugd de kans in het dorp te blijven wonen. Wijkcentra, buurt- en dorpshuizen zijn belangrijke pijlers van de inclusieve samenleving. De laagdrempelige inloopfunctie maakt hen aanspreekpunt van de gemeente waar mensen terecht kunnen voor vragen, voorlichting en ontmoeting.

Inclusiviteit gaat ook over onze dorpen. Zij maken sinds 2015 onlosmakelijk deel uit van de gemeente Alkmaar en verdienen speciale aandacht. Niet alleen omdat dorpen vaak een goed voorbeeld geven van een inclusieve samenleving waar men naar elkaar omkijkt. Ook omdat er specifieke problemen spelen die om een oplossing vragen, zoals vergrijzing en het behoud van voorzieningen.

Het in stand houden van de karakteristieke dorpskernen zoals Oterleek, Graftdijk en Markenbinnen, de continuïteit in Graft van hoogwaardige ouderenzorg, ondersteuning voor culturele initiatieven in de kerken in Graftdijk, De Rijp, Schermerhorn, Markenbinnen en Grootschermer en behoud van de dorpscultuur in het algemeen is daarbij van belang. Problemen die in de stad spelen, zoals verkeersoverlast en doorstroming op de woningmarkt, spelen ook in de dorpen – maar op een andere schaal. Oplossingen voor deze problemen moet altijd samen met de inwoners van de betreffende dorpen gevonden worden. Zij weten zelf het best wat er in het dorp speelt en wij hebben het volste vertrouwen in hun vermogen tot samenwerken om er met vereende krachten uit te komen.

Sport en cultuur tenslotte zijn belangrijke pijlers onder een inclusieve samenleving. Wij stimuleren bewegen en sport in de openbare ruimte, op scholen en in verenigingsverband. Bestaande culturele instellingen en organisaties moeten we koesteren en duurzaam financieren. Culturele broedplaatsen en initiatieven voor een meer divers cultuuraanbod verdienen onze steun. In een inclusieve samenleving slaapt niemand op straat. Helaas is de realiteit weerbarstiger. Experimenten met innovatieve oplossingen voor dakloosheid, zoals ‘Housing First’, het project ‘Onder de Pannen’ en ‘Skaeve Husen’ bouwen wij verder uit.

 

Het programma is ook te downloaden, klik op de link hieronder:

Verkiezingsprogramma PvdA Alkmaar 2022 – 2026

Verkiezingsprogramma en concrete voorstellen bij verkiezingsprogramma gecombineerd