Standpunten

Zoeken

Armoedebeleid

Betere schuldhulpverlening, voorkomen van financiële problemen en maatregelen voor werkende armen.

Lees verder

Bestuur

Meer inspraak voor inwoners, goede regionale samenwerking.

Lees verder

Circulaire economie

Banen voor de toekomst, met speciale aandacht voor het MKB.

Lees verder

Cultuur

Investeren in nieuwe mogelijkheden.

Lees verder

Diversiteit

In Alkmaar mag je zijn wie je bent. De gemeente omarmt de kracht van diversiteit en gaat discriminatie actief tegen.

Lees verder

Dorpenbeleid

Behoud van voorzieningen en voor elk dorp een plan voor de toekomst.

Lees verder

Financiën

Lage lasten, gezonde gemeentefinanciën.

Lees verder

Gezondheidszorg, kwetsbare burgers en WMO

Goede zorg voor iedereen en terugdringen van gezondheidsverschillen tussen arm en rijk.

Lees verder

Jeugd en onderwijs

Laat jongeren zelf bepalen waar behoefte aan is en versterk de band tussen jeugdzorg en onderwijs.

Lees verder

Jeugdzorg

Samenwerking in plaats van marktwerking. Geld voor jeugdzorg gaat naar de zorg, niet naar bureaucratie.

Lees verder

Klimaatbeleid

De gemeente maakt maximaal gebruik van zonnepanelen op het eigen vastgoed. De gemeente Alkmaar faciliteert en participeert (ook financieel) in pilots met waterstof gericht op transport en industrie. We rollen het warmtenet van HVC verder uit en sluiten de komende jaren de eerste wijken met bestaande woningen hierop aan. Wijken waarin de inkomens laag zijn

Lees verder

Leefbaarheid

We investeren in verenigingen, wijkcentra, buurt- en dorpshuizen.

Lees verder

Mobiliteit en Ruimtelijke ordening

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers, parkeren zoveel mogelijk centraal.

Lees verder

Natuur, agrarische economie en biodiversiteit

Meer groen, toekomstbestendige landbouw en als het kan een nieuw bos.

Lees verder

Sport

Voorzieningen in alle dorpen en wijken en steun voor de verenigingen.

Lees verder

Veiligheid

Tegengaan van ondermijning krijgt de hoogste prioriteit.

Lees verder

Werk en inkomen

Iedereen doet mee. Basisbanen voor mensen in de bijstand en omscholing voor de banen van de toekomst.

Lees verder

Wonen

Betaalbaar bouwen: 35% sociale huur en 10% sociale koop.

Lees verder