Concrete voorstellen bij het verkiezingsprogramma 2022

17 februari 2022

 

Concrete voorstellen
verkiezingsprogramma PvdA 2022 – 2026

Wij zetten ons de komende vier jaar in om, vanuit onze kernwaarden, zaken voor elkaar te
krijgen in de gemeente Alkmaar. Hieronder treft u bijna tweehonderd voorstellen voor
concrete verbeteringen, geordend per beleidsterrein.

Wonen
1. Woningcorporaties krijgen een voorkeurspositie bij ontwikkelingen van gronden in
gemeentelijke eigendom
2. Huizen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. We nemen alle maatregelen die
wettelijk mogelijk zijn om huisjesmelkers tegen te gaan en bestuderen onder meer de
mogelijkheden om een vergunningsplicht in te voeren voor eenieder die meer dan één
woning bezit.
3. De gemeente voert een actief grondbeleid waarin bijvoorbeeld middels het
voorkeursrecht gemeenten, grond of opstallen op potentiële woningbouwlocaties
verworven wordt. Binnen financiën wordt er gekeken om de ruimte voor strategische
aankopen te verhogen met 30% – 50% om dit actief grondbeleid te kunnen
verwezenlijken.
4. We nemen in gemeentelijk beleid op dat 35% van alle nieuwbouwwoningen sociale
huur en 10% betaalbare koop (tot 248.000 euro) of middenhuur (tot 1000 euro per
maand) is.
5. We maken het voor ontwikkelaars van kleinere kavels binnen het Alkmaars Kanaal
mogelijk de verplichting tot sociale huur af te kopen via een fonds, mits per deelgebied
minimaal 35% sociale huur en 10% betaalbare koop en/of middenhuur gerealiseerd
wordt.
6. De gemeente inventariseert de behoefte aan verschillende soorten seniorenwoningen
zoals hofjes, aanleunwoningen, mantelzorgwoningen, meer-generatiewoningen en
diverse woon-zorgcombinaties en zorgt er in overleg met ontwikkelaars voor dat deze
ook gebouwd worden om doorstroming te stimuleren.
7. De gemeente faciliteert initiatieven voor gemeenschappelijke woonvormen voor
senioren, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap of woon-en zorgcoöperaties.
Hier wordt een speciale contactambtenaar voor aangesteld, die initiatiefgroepen
verder helpt met contacten, vergunningen en het zoeken naar
financieringsmogelijkheden en geschikte locaties.
8. Experimenten met verhuisvergoedingen, de mogelijkheid om bij samenwonen
wachttijden voor een sociale huurwoning bij elkaar op te tellen en voorrang te verlenen
aan mensen die een andere sociale huurwoning achterlaten worden voortgezet en, bij
bewezen succes, verder uitgebouwd.
9. In Stompetoren West zien wij ruimte voor de ontwikkeling van 450 woningen volgens
duurzame, bio diverse en energiepositieve bouw, ten behoeve van de organische groei
van het dorp en het behoud van het voorzieningenniveau. Wij blijven ons inzetten voor
de realisatie van Stompetoren-West.
10.We realiseren de komende vier jaar extra woonwagenstandplaatsen in de Vroonermeer
en op tenminste één andere locatie binnen onze gemeente.
11.Met de andere gemeenten in Noord-Holland Noord, werkgevers en uitzendbureaus
maken we afspraken voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten.
12.Gedwongen huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. We onderzoeken
hiertoe ook onorthodoxe aanpakken, samen met corporaties en banken.
13.We stellen samen met de woningbouwcorporaties die actief zijn in onze regio binnen
een termijn van één jaar een plan van aanpak op om de positie van
woningbouwcorporaties te versterken, in het bijzonder rondom het Alkmaars Kanaal.

Klimaatbeleid
1. De gemeente maakt maximaal gebruik van zonnepanelen op het eigen vastgoed.
2. De gemeente Alkmaar faciliteert en participeert (ook financieel) in pilots met waterstof
gericht op transport en industrie.
3. We rollen het warmtenet van HVC verder uit en sluiten de komende jaren de eerste
wijken met bestaande woningen hierop aan.
4. Wijken waarin de inkomens laag zijn en de energierekeningen hoog komen als eerste
in aanmerking voor (hulp bij) verduurzaming.
5. Nieuwe bouwplannen worden verplicht klimaatadaptief en natuurinclusief. In navolging
van de provincies Zuid-Holland en Utrecht leggen we afspraken hierover vast in een
convenant, liefst op regionale of provinciale schaal.
6. Parkeerplaatsen worden vergroend, met waterdoorlatende verharding en de aanplant
van bomen voor schaduw. De komende vier jaar vergroenen we tenminste vijf
parkeerterreinen.
7. Plantsoenen worden bij- en vlindervriendelijk ingericht, met bij voorkeur inheemse
planten.
8. Er komt een subsidieregeling voor regenwateropvang door particulieren, waarmee ook
grootschalige opvang in bijvoorbeeld zakken in de kruipruimte gedekt wordt.
9. We breiden het aantal wadis (groene regenwaterbuffers) in onze gemeente uit. De
komende vier jaar komen er in tenminste drie wijken wadis bij.
10.We maken afspraken met corporaties dat als zij huurwoningen verduurzamen,
koopwoningen in dezelfde wijk tegen kostprijs mee kunnen doen.
11.Onze inzet voor de Regionale Energie Strategie 2.0 is een stevige(r) bijdrage van
Alkmaar aan de energietransitie. Als de totale hoeveelheid duurzame energie die in
onze energieregio wordt geproduceerd achterblijft bij de verwachtingen, zet Alkmaar
een tandje bij. Daarnaast richten we ons op het verder helpen van nieuwe technieken
en op energieopslag.
12.We onderzoeken mogelijkheden om elektrisch rijden ook voor mensen in de bijstand
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met elektrische deelauto’s of inruilacties via de
bijzondere bijstand.
13.De gemeente stimuleert upcycling van oude zonnepanelen.
14.Voorlichting over praktische maatregelen die inwoners kunnen treffen om hun
energierekening omlaag te krijgen en gezamenlijke inkoopacties voor o.a.
zonnepanelen en isolatie worden voortgezet.
15.We (her)introduceren gemeentelijke duurzaamheidsleningen, waarmee huiseigenaren
tegen geen of zeer geringe kosten hun woning kunnen aanpassen naar (bijna)
energieneutraal.
16.We betrekken onze inwoners bij nieuwe projecten voor grootschalige energie-opwek
en laten hen hier ook financieel in participeren, zodat de winst van duurzame energie
ook bij hen terecht komt. We ondersteunen hiertoe actief burgercooperaties zoals
Alkmaar Energie. De komende vier jaar worden tenminste drie grootschalige
coöperatieve energieprojecten opgezet.
17.We onderzoeken mogelijkheden om monumentale panden en historische woningen in
de dorpen en binnenstad op verantwoorde wijze te verduurzamen en helpen de
bewoners hiermee.
18.Bij de gunning van projecten worden duurzaamheid (zoals energiezuinig (ver)bouwen,
klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen) en sociaal en maatschappelijk
verantwoord ondernemen (Social Return On Investment) zwaar meegewogen.
19.We ontwikkelen een integrale visie tussen de omgevingswet en domeinen als
biodiversiteit en energietransitie.
20.Om papierverspilling tegen te gaan introduceren we in Alkmaar een opt-in systeem
voor reclamefolders in de vorm van een ja-ja sticker waarmee mensen aan kunnen
geven wél reclamefolders te willen ontvangen. De standaard wordt om alleen huis-aanhuisbladen te ontvangen.

Gezondheidszorg, kwetsbare burgers en WMO
1. We vereenvoudigen de formulieren voor het aanvragen van WMO.
2. We brengen huishoudelijke hulp onder in de bijzondere bijstand, om te voorkomen dat
mensen die dit prima zelf kunnen betalen (of in het verleden ook altijd zelf betaalden)
dit nu op kosten van de gemeenschap doen.
3. We erkennen mantelzorg als tegenprestatie en schaffen onnodige
bijstandsverplichtingen af.
4. We maken extra middelen vrij voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.
5. We pakken overlast van daklozen en verwarde personen aan door de achterliggende
problemen te behandelen. Bewezen succesvolle aanpakken als Housing first, het
project Onder de pannen en voorzieningen zoals Skaeve Huse worden voortgezet en
verder uitgebouwd.
6. We ontwikkelen een integrale aanpak om onaanvaardbare gezondheidsverschillen
tussen mensen die meer en minder te besteden hebben te verkleinen. In ons
volksgezondheidsbeleid gaan we uit van een brede, positieve definitie van
gezondheid: niet het voorkomen van ziekte, maar het bevorderen van algeheel
welbevinden staat centraal.
7. We gaan met zorgverzekeraars in gesprek over welke bijdragen (ook financieel) zij
kunnen leveren aan het voorkomen van gezondheidsklachten. De ‘winst’ van preventie
slaat nu immers voor een groot deel neer bij de zorgverzekeraars, terwijl de kosten
voor de gemeente zijn.
8. We richten de buitenruimte zo in dat deze aantrekkelijk is voor preventieve
gezondheidsbevordering (fietsen/wandelen/sporten).
9. We zetten het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap om in
duidelijk gemeentelijk beleid, compleet met doelstellingen, evaluatie en participatie.
We zorgen dat alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn, ook door bewoners
met fysieke beperkingen gebruikt kunnen worden.
10.We ontwikkelen een toekomstvisie voor betaalbaar WMO-vervoer. Mensen met een
beperking mogen kosteloos een begeleider meenemen.
11.We investeren in meer gratis watertappunten op plaatsen waar veel mensen komen. De
komende vier jaar worden er minstens tien extra watertappunten geopend.
12.We maken werk van de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking,
ouderen en mensen die digitaal minder vaardig zijn. In lijn met de aanbevelingen
hierover van het World Wide Web Consortium (toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1,
niveau A + AA). Zowel in onze gemeentelijke websites als bij verbonden partijen.
13.We Investeren in programma’s voor digitale zelfredzaamheid.

Jeugdzorg
1. We zetten maximaal in op preventie en normalisering van opvoedvraagstukken in de
jeugdzorg.
2. Hierbij heeft de gemeente speciale aandacht voor (v)echtscheidingen,
taalachterstanden en kinderen die opgroeien in armoede. De
ondersteuningsprogramma’s voor deze groepen worden op zijn minst gecontinueerd.
3. We weren ‘zorgcowboys’ die met een enkelvoudige of gestandaardiseerde
behandeling van lichte problematiek hoge winsten maken. Systeempartners in de
jeugdzorg die ook investeren in opleiding, complexe gevallen en zorgcoördinatie
worden beloond met een passend, gedifferentieerd tarief en langlopende contracten.
Die partners krijgen ons vertrouwen met ruimte voor eigen, professionele afweging.
4. Hoogspecialistische jeugdzorg moet altijd beschikbaar zijn in onze regio.
5. Samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en welzijnsinstellingen moet
beloond worden.
6. We starten een pilot met een sociaal wijkteam met specialisten (ook uit Jeugdzorg) in
Overdie.
7. De in de vorige periode gedane investeringen in outreachend jongerenwerk worden
gecontinueerd en indien nodig verder aangevuld.
8. Met de bij het jongerenwerk betrokken wijkcentra ontwikkelen we een intensieve
samenwerking, zodat ook het “geluid uit de wijk” goed geborgd blijft.
9. We investeren in kwalitatief goede 1e-lijns jeugdhulp door professionals (Jeugd en
Gezinscoaches) die ook zelf ambulante zorg kunnen verlenen. Dicht bij jeugdigen,
zoals op scholen, consultatiebureaus of in buurt- en dorpshuizen, met zo min mogelijk
papierwerk en korte lijntjes met de specialistische zorg.
10.We blijven druk uitoefenen op het Rijk voor passende financiering van de jeugdzorg,
zodat het vak van zorgprofessional aantrekkelijker wordt en meer mensen hiervoor
kiezen.
11.Geld voor jeugdzorg gaat naar zorg, niet naar bureaucratie. We intensiveren de
regionale samenwerking op dit dossier om te voorkomen dat zorgaanbieders voor
iedere gemeente andere regels moeten volgen, schaffen ingewikkelde constructies
met hoofd- en onderaannemers af en voorkomen zoveel mogelijk aanvullend
papierwerk boven op een beschikking. Onderwijs/zorg arrangementen waar structureel
behoefte aan is worden via lumpsum financiering gefinancierd.

Jeugd en onderwijs
1. We laten jongeren zelf bepalen aan welke openbare voorzieningen (sportveldjes,
hangplekken, skatebanen, overdekte ruimtes) zij behoefte hebben. We stellen jaarlijks
200.000 euro ter beschikking hiervoor.
2. Er wordt opnieuw gezocht naar een accommodatie, zoals het oude Foxy of Argos,
waarin de jeugd zelf activiteiten organiseert.
3. We ondersteunen buurt- en wijkspeeltuinen, ook financieel. Dit zijn ook
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor ouders en belangrijke plaatsen voor
kinderen om te leren samenspelen en te bewegen.
4. We versterken de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs: veelgevraagde jeugdzorg
wordt beschikbaar gemaakt binnen Integrale Kind Centra en inpandig op scholen voor
SO en SBO.
5. We overleggen met basisscholen over de mogelijkheden te experimenteren met
‘verlengde schooldagen’, waarbij onderwijs en opvang flexibeler gecombineerd
worden.
6. We helpen scholen bij het wegwerken van taal-en leerachterstanden, bijvoorbeeld
door samenwerking met de bibliotheek in projecten als ‘de bibliotheek op school’ te
stimuleren en financieel te faciliteren.
7. Het programma Vroegtijdige Schoolverlaters wordt voortgezet om te stimuleren dat
kinderen hun opleiding afmaken. De gemeente overlegt met alle partijen om ervoor te
zorgen dat elke leerling een starkwalificatie haalt.
8. We verhogen het budget voor basisscholen om jonge leerlingen kennis te laten maken
met kunst en cultuur met 100.000 euro per jaar.
9. Wij helpen basisscholen en leerlingen in de basisschoolleeftijd met het aanleren van
codeer- en software skills. Hier stellen we jaarlijks 100.000 euro voor beschikbaar.
10.We organiseren betaalbaar muziekonderwijs door allianties van muziekscholen,
(amateur)orkesten en poppodia.
11.We houden een sterke verbinding met universitair onderwijs in Amsterdam, onder
meer door te investeren in Data Science Alkmaar
12.We stimuleren, ook financieel, educatieprogramma’s gericht op de preventie van
verslaving aan gamen, alcohol en drugs en over de risico’s van social media.
13.De gemeente faciliteert via Alkmaar Sport samenwerking tussen (basis)scholen en
sportverenigingen om kinderen gratis kennis te laten maken met verschillende sporten.

Circulaire economie
1. Innovatieve startups op het gebied van duurzaamheid worden actief gefaciliteerd,
onder meer in het gemeentelijk inkoopbeleid.
2. Om extra woon-werkverkeer te voorkomen zetten we vol in op het creëren van extra
werkgelegenheid voor onze groeiende gemeente.
3. IT, Data Science en duurzame innovatie vormen hierbij de kern van ons economisch
profiel.
4. We geven onze ondernemersloketten en de regionale ontwikkelingsmaatschappij de
opdracht mee om toekomstbestendige bedrijven aan te trekken en te werken aan de
opschaling van startups die de samenleving, groene economie en banen van de
toekomst bedienen.
5. Met het onderwijs en bedrijfsleven maken we afspraken om mensen op te leiden of om
te scholen voor werk in kansrijke sectoren als de bouw, zorg, of installatiebranche.
6. Alkmaar werkt toe naar een duurzame kringloopmaatschappij gebaseerd op lokale
circulaire processen. Een lokaal betaalnetwerk kan hier een bijdrage aan leveren.
7. We breiden onze activiteiten in het kader van het programma ‘cirkelsteden’ uit. Circulair
inkopen en aanbesteden wordt de norm in Alkmaar.
8. We stimuleren het afnemen van regionale producten en diensten zoveel als mogelijk.

Werk en inkomen
1. Wij zetten in op omscholing en bijscholing voor banen van de toekomst in combinatie
met het gericht aantrekken van bedrijven die toekomstbestendig zijn en dit soort
banen faciliteren. Er zijn branches met enorme personeelstekorten in de IT, techniek,
bouw en de zorg.
2. De gemeente organiseert samen met het bedrijfsleven arbeidsmarkten in wijken waar
groepen zitten met een slechte startpositie of die moeilijk te bereiken zijn.
3. De gemeente gaat zich maximaal inzetten op het realiseren van stageplekken voor
groepen die moeilijk een stage kunnen vinden. Zowel binnen de gemeentelijke
organisatie en verbonden partijen als door hier met lokale bedrijven afspraken over te
maken.
4. De investeringen in het klimaatneutraal maken van onze samenleving leveren ook
banen op. Door actief landelijke en Europese subsidies te verwerven én door ons als
regio nadrukkelijk te profileren op het thema energie-innovatie halen we deze banen
naar Alkmaar.
5. We betrekken waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de
uitvoering van klimaatmaatregelen.
6. Het MKB is werkgever van 70% van de beroepsbevolking. Dit moeten we koesteren. Wij
leggen het MKB alleen aanvullende regels op als dit echt noodzakelijk is en schrappen
overbodige regelgeving.
7. Bedrijven die toekomstbestendige werkgelegenheid creëren en ondernemers die ook
op sociaal vlak impact willen maken (SROI) hebben bij de gemeente een streepje voor.
Het ondernemersloket helpt hen actief bij het oplossen van problemen en benutten
van kansen.
8. We maken maximaal gebruik van de ruimte die de participatiewet biedt om buiten een
uitkering om werkervaring op te doen.
9. We creëren de komende vier jaar tenminste 100 zogeheten ‘basisbanen’ tegen
minimumloon, voor mensen die nu langdurig in de bijstand zitten.
10.Wij zetten ons actief in voor eerlijk werk binnen en buiten de eigen gemeentekaders.

Mobiliteit en Ruimtelijke ordening
1. We werken de komende vier jaar een breed gedragen mobiliteitsvisie uit, waarin we
vastleggen hoe we Alkmaar en de dorpen in 2040 bereikbaar willen houden.
2. Met de provincie en NS worden afspraken gemaakt over investeringen in het Openbaar
Vervoer. In een sterk stedelijke stad is fijnmaziger OV nodig: meer bussen langs drukke
knooppunten. Daarnaast moeten ook de dorpen goed bereikbaar blijven met het OV.
3. We zoeken aansluiting bij het Daily Urban System van de Metropoolregio Amsterdam
door middel van hoogfrequent spoor. Wat de PvdA betreft trekken we dit ook door naar
Alkmaar Noord en Dijk en Waard.
4. Waar deze nog niet staan plaatsen we geluidsschermen langs het spoor. Omwonenden
mogen geen extra overlast ervaren van het nieuwe hoogfrequente spoor.
5. Parkeren in de nieuwe wijken langs het Alkmaars Kanaal, of andere gebieden waar veel
nieuwe woningen worden gerealiseerd, wordt zoveel mogelijk opgelost door middel
van collectieve parkeervoorzieningen. Hiervoor kunnen ook bestaande parkeergarages,
zoals de Singelgarage, uitgebreid worden.
6. We verhogen de prijs van een tweede (straat) parkeervergunning om bewoners van de
binnenstad te stimuleren auto’s in parkeergarages te parkeren. We maken de
parkeervergunningen in Alkmaar eerlijker door binnenstadsbewoners met een
combinatievergunning nog slechts de mogelijkheid te bieden één parkeergarage te
gebruiken. Parkeergarage de Vest wordt uitgesloten van bewonersvergunningen om
deze beschikbaar te houden voor bezoekers van de Vest en de binnenstad van
Alkmaar.
7. De parkeernormen voor bouwprojecten worden verlaagd. Voor verschillende wijken of
dorpskernen worden verschillende parkeernormen opgesteld.
8. We verbeteren de doorstroming op de Ring West, onder meer door het plaatsen van
dynamische groene golf aanduidingen. En starten een bewustwordingscampagne om
automobilisten te stimuleren zoveel mogelijk via de ring te rijden in plaats van dwars
door de stad.
9. De nieuwe wijken langs het Alkmaars Kanaal worden optimaal aangesloten op de
(oostelijke) Ring, zodat mensen met de auto zo snel mogelijk de stad uit zijn.
10.In de nieuwe wijken komt ruimte voor nieuwe mobiliteit: we zien het Kanaal als
mobiliteitsoplossing van de toekomst en onderzoeken mogelijkheden voor een
watertaxi/waterbus van het centraal station via het centrum naar Oudorp, Overdie en
de Vlotbrug.
11.We maken meer ruimte voor de fiets, door de aanleg van brede, vrij liggende
fietspaden en fietsstraten en door meer stallingsmogelijkheden te creëren op plaatsen
waar veel mensen met de fiets komen (o.a. in de westelijke binnenstad/bij het
Waagplein).
12.Voor de ontwikkeling van de Bestevearsbrug zetten we vol in op een fiets- en loopbrug.
13.Om fietsen te stimuleren en veilig te houden, behouden we de huidige spitspalen in
onze gemeente.
14.We stimuleren dat ouders hun kinderen met de fiets naar school brengen.
15.We maken het centrum van De Rijp, en zo nodig ook van andere dorpen in het
buitengebied, autoluw.
16.Binnen de bebouwde kom gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur, doorgaande
wegen binnen de bebouwde kom worden zoveel mogelijk ingericht als fietsstraten
(m.u.v. ontsluitingswegen) en woonwijken als ‘verblijfsstraten’ met ruimte voor
voetgangers en ontspanning. We maken hiervoor gebruik van de ontwerpmethodiek
‘Verkeer in de stad’ van de Verkeersveiligheidscoalitie bij het opnieuw inrichten van de
openbare ruimte.
17.Verkeerslichten worden beter afgestemd op fietsverkeer, dominante fietsstromen
worden gefaciliteerd door de invoering van groene golven.
18.We stimuleren het gebruik van deelauto’s en OV fietsen, onder meer door hier in
ruimtelijke plannen expliciet ruimte voor te reserveren.
19.We ondersteunen bootjesverhuurders, ook financieel, bij de overgang van benzinenaar elektrische motoren. Over vier jaar zijn er alleen nog elektrisch aangedreven boten
te huur in onze gemeente.
20.We maken afspraken met ondernemers over duurzame vormen van stadslogistiek,
zoals een cityhub of bevoorrading via het water.
21.Mits succesvol worden de pilots met mobipunten (plekken met onder meer
pakketkluizen en verschillende vormen van vervoer) uitgebreid.
22.Op alle plaatsen met veel verkeer en bewoners blijven we de concentratie van fijnstof
meten of maken gebruik van burgermetingen. Waar de concentratie te hoog is nemen
we onmiddellijk maatregelen om die te verlagen.
23.We zorgen voor zorgvriendelijke wijken voor ouderen die thuis blijven wonen, met
voldoende bankjes, mogelijkheden tot ontmoeting en beweging, voldoende openbare
toiletten, goede bewegwijzering en toegankelijke voorzieningen in de buurt van
seniorenwoningen, zoals winkels, een medisch centrum, bushaltes, brievenbus en
geldautomaten.
24.Waar mogelijk zetten we een deel van de parkeerplaatsen op straat om in groen,
ontspanningsmogelijkheden zoals bankjes of speeltoestellen of fietsvoorzieningen.
25.Bij ruimtelijke ontwikkeling maken we een speerpunt van smart city concepten.
26.We voorzien alle (rest)afvalcontainerplekken in onze gemeente van tuintjes om
dumping van zwerfafval te voorkomen.
27.In ruimtelijke plannen, zoals voor het Alkmaars Kanaal, maken of behouden we ruimte
voor huisvesting in de wijk voor hulpverleners (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten,
thuiszorgorganisaties etc.) en faciliteiten voor wijkdienstverlening, culturele instellingen
en sociaal werk. Zo ontstaan er plaatsen met laagdrempelige ontmoetingsfunctie en
allerlei vormen van zorg, liefst in de buurt van winkels.
28.In samenspraak met de Federatie van Amateurtuindersverenigingen wordt gezocht
naar mogelijkheden voor extra volkstuinen of openbare door vrijwilligers onderhouden
buurt- of pluktuinen ten behoeve van onze inwoners. Bijvoorbeeld op de grond tussen
de Landman en het Geestmerambacht in Alkmaar-Noord.
29.We voeren een onderzoek uit om de transformatie van parkeergarage Karperton tot
een woningbouwlocatie met bij voorkeur ondergrondse parkeervoorziening te
realiseren.
30.Openbaar Vervoer binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar blijft betaalbaar en
toegankelijk voor alle inwoners van onze gemeente, door op zijn minst het eurokaartje
te behouden.

Dorpenbeleid
1. We zetten in op behoud en versterking van voorzieningen in de verschillende
dorpskernen: De Rijp, Driehuizen, Graft, Grootschermer, Markenbinnen, Noordeinde,
Oost-Graftdijk, Oterleek, Schermerhorn, Stompetoren, West-Graftdijk en Zuidschermer..
Als er financiële of personele ondersteuning nodig is voor het behoud van scholen,
dorpshuizen of verenigingen, dan kijken we of we die als gemeente kunnen leveren.
Pagina 15 van 23
Concrete voorstellen
verkiezingsprogramma PvdA 2022 – 2026
Daarnaast gaan we met ondernemers actief in overleg om ook dorpscafés, winkels en
medische voorzieningen zoals een tandarts of fysiotherapeut waar mogelijk in de
dorpen te behouden.
2. We zijn tegen grootscheepse bouwplannen in de dorpen, met uitzondering van de
realisatie van Stompetoren West. Stompetoren West heeft ruimte voor de ontwikkeling
van 450 woningen volgens duurzame, biodiverse en energiepositieve bouw. We maken
ons er bij de provincie en andere betrokkenen hard voor hier de komende vier jaar
mee te kunnen beginnen.
3. Voor elk dorp wordt samen met de inwoners een meerjaren-dorpsvisie opgesteld
waarin vastgelegd wordt in welke zaken de komende 5-10 jaar vanuit de gemeente
geïnvesteerd gaat worden.
4. We investeren in de dorpsraden en zorgen dat die een afspiegeling zijn van het dorp.
De samenwerking met de dorpsraden wordt vastgelegd in een convenant tussen
gemeente en dorpsraad.
5. De verantwoordelijk wethouder kernenbeleid overlegt tenminste 2 keer per jaar met
iedere dorpsraad over lopende zaken en gewenste ontwikkelingen.

Natuur, agrarische economie en biodiversiteit
1. Alkmaar neemt een stadsecoloog in dienst die bij alle bouwprojecten advies uitbrengt
over hoe hierin een bijdrage geleverd kan worden aan natuurbehoud/herstel.
2. We intensiveren operatie Steenbreek, o.a. door het gratis ophalen van uit de tuin
verwijderde stenen. Hier wordt ieder jaar 100.000 euro extra budget voor vrijgemaakt.
3. We onderzoeken binnen een jaar de mogelijkheid een nieuw bos aan te planten
binnen onze gemeentegrenzen.
4. Er komen drie extra Tiny Forests.
5. De subsidieregeling voor gezamenlijke geveltuinen of buurttuinen wordt verdubbeld.
Pagina 16 van 23
Concrete voorstellen
verkiezingsprogramma PvdA 2022 – 2026
6. In tenminste drie Alkmaarse wijken of dorpskernen wordt samen met bewoners een
pluktuin aangelegd.
7. Stadswerk072 krijgt extra budget voor het planten en onderhouden van bosschages
met inheemse meerjarige planten.
8. Er komt een biodiversiteitsplan voor behoud en uitbreiding van kernnatuurgebieden in
Alkmaar en het buitengebied.
9. Het ondernemersloket gaat in gesprek gaan met boeren over de toekomst van hun
bedrijf met minder belastende veeteelt en akkerbouw.
10.De gemeente promoot lokale land- en tuinbouwproducten (stalletjes aan de weg,
boeren & buren, etc.)
11.We gaan met het Hoogheemraadschap in gesprek over verhoging van het waterpeil in
de Eilandspolder en andere maatregelen tegen de daling van de veenbodem daar. We
stimuleren innovaties in de landbouw die dit mogelijk maken, zoals het kweken van
lisdodden (te gebruiken als natuurlijk isolatiemateriaal).
12.Het Geestmerambacht blijft gratis toegankelijk voor iedereen. Nieuwe voorzieningen
komen er alleen wanneer die echt iets toevoegen aan de mogelijkheden tot
dagrecreatie van inwoners van de regio en niet ten koste gaan van de natuurwaarde
van het Geestmerambacht.

Cultuur
1. We richten een stimuleringsfonds op voor de bibliotheken in Alkmaar waar de
gemeente elk jaar 50.000 euro in stort om laaggeletterdheid te bestrijden.
2. We zetten het huidige ruimhartige beleid voor kinderen en jongeren om mee te doen
aan sport, cultuur en andere activiteiten (via o.a. de Alkmaarpas) voort.
3. We gaan duurzame subsidierelaties aan met de culturele instellingen in onze
gemeente.
4. Met op termijn 30.000 nieuwe inwoners is een upgrade van de culturele voorzieningen
aan het Canadaplein noodzakelijk. De komende jaren onderzoeken we de
mogelijkheden en kosten hiervan.
5. We versterken de culturele broedplaatsen in onze gemeente zoals de Drukkerij en
Gasfabriek.
6. Met de regio Noord-Holland Noord ontwikkelen we een regionaal cultuurplan
7. We bieden Poppodium Victorie en cultureel centrum de Groene Zwaan de ruimte voor
verdere ontwikkeling van alternatieve cultuuruitingen, bijvoorbeeld middels subsidies.
8. In samenspraak met Alkmaar Marketing stimuleren en vergroten we de
toegankelijkheid van erfgoedtoerisme.
9. In alle bestemmingsplannen en gemeentelijke welstandsnota’s wordt een zogeheten
‘erfgoedtoets’ opgenomen: een verplichte paragraaf met bestaande cultuurhistorisch
relevante informatie die integraal meegenomen wordt in de afwegingen voor
toekomstige ontwikkelingen.

Sport
1. We introduceren Buurtsportcoaches voor georganiseerd bewegen, zowel voor jeugd
als voor senioren.
2. In alle wijken en dorpen moeten voldoende mogelijkheden zijn voor sport en
beweging. We stellen de komende vier jaar jaarlijks 250.000 euro beschikbaar voor
nieuwe openbaar toegankelijke sportvoorzieningen (skatebanen, calisthenics
voorzieningen, trapveldjes, voetbalkooien, etc.)
3. We ondersteunen (sport)verenigingen in het behoud van vrijwilligers en het
klimaatbestendig maken van hun accommodaties.
4. Het nieuw te bouwen wielerpaleis en bijbehorend buitenparcours wordt samen met de
Alkmaarse wielerverenigingen vormgegeven.
5. Sportevenementen maken Alkmaar een aantrekkelijke stad. De organisatie van
dergelijke evenementen (ook voor kleine sporten) wordt actief door de gemeente
ondersteund.
6. Gehandicaptensport hoort voor iedereen met een beperking in de wijk/dorp
aangeboden te worden.
7. We breiden de ‘tegelroutes’ voor wandelaars en hardlopers uit met nieuwe routes en
met fietsroutes voor recreatieve en sportieve fietsers.
8. (Sport)verenigingen die bovenop de activiteiten voor hun eigen leden een
maatschappelijke rol vervullen worden hiervoor ondersteund en beloond door de
gemeente.

Diversiteit
1. Als gemeente zijn we een inclusieve organisatie, die op een juiste manier met
diversiteit om gaat. We streven naar diversiteit in leeftijd, geaardheid, gender en
etniciteit, en zijn een toegankelijke werkgever voor mensen met een (niet) zichtbare
handicap en/of chronische ziekte.
2. Binnen de ambtelijke organisatie zetten we maximaal in op het organiseren van de
kracht van diversiteit, onder meer door anoniem solliciteren in te voeren.
3. We hebben blijvende aandacht voor diversiteit in de Alkmaarse samenleving. Kansen
en knelpunten op dit gebied worden benoemd en daarop wordt actie ondernomen.
4. We zetten de gemeentegesprekken over verschillende vormen van racisme en
discrimatie voort en pakken punten die hieruit naar voren komen op.
5. We ondersteunen de LHBTI+ gemeenschap bij het bespreekbaar maken van seksuele
geaardheden onder jongeren, ouderen en groepen waar dit gevoelig ligt.
Pagina 19 van 23
Concrete voorstellen
verkiezingsprogramma PvdA 2022 – 2026
6. Elke middelbare school maken we onderdeel van de Gender and Sexuality Alliance,
om de acceptatie van LHBTI+ers te bevorderen.
7. We zetten sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap in ter bevordering van de
integratie van nieuwkomers of moeilijk bereikbare groepen in de samenleving.
8. In Alkmaar zijn asielzoekers welkom. Als het COA ons daarom verzoekt gaan we actief
op zoek naar een nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum of andere voorziening
voor vluchtelingen of statushouders.

Leefbaarheid
1. We investeren in de verenigingen in onze gemeente. Zowel in het behoud van
vrijwilligers, verduurzaming van accommodaties als onderlinge samenwerking en
ledenwerving.
2. Er zijn in Alkmaar ca. 40.000 vrijwilligers actief. Zij verdienen waardering en goede
ondersteuning. We versterken daartoe organisaties als Team Vrijwillig en Stichting de
Waaier.
3. We maken extra middelen vrij voor de bestrijding en preventie van eenzaamheid en het
ondersteunen van kwetsbare inwoners door vrijwilligers van bv. Humanitas, Stichting
Present, de Opbelbus of WonenPlus.
4. Wijkcentra en buurt- en dorpshuizen zijn belangrijke pijlers van de inclusieve
samenleving. De laagdrempelige inloopfunctie maakt hen eerste aanspreekpunt van
de gemeente als plek waar mensen zonder drempels terecht kunnen voor vragen,
voorlichting en ontmoeting. We evalueren het beleid om er ‘bewonersondernemingen’
van te maken: het kunnen immers geen (winstgevende) ondernemingen zijn. We kijken
wat er nodig is om deze voorzieningen voor wijkbewoners in de toekomst op peil te
houden en hoe we wijkcentra multifunctioneel kunnen maken door er bijvoorbeeld ook
zorgaanbieders als buurtzorg, fysiotherapeuten of diëtisten in te huisvesten, of een
kleine bibliotheek. Samen met de wijkcentra versterken wij de sociale aanpak in de
wijken.
5. De wethouder gebiedsgericht samenwerken ondersteunt de besturen van de
wijkcentra waar mogelijk.
6. In alle wijkcentra, buurthuizen en dorpshuizen organiseren we een laagdrempelige
inloop voor allerhande problemen die inwoners van onze gemeente kunnen ervaren.
Van hieruit wordt snel doorverwezen naar passende oplossingen en, indien nodig, een
‘vinger aan de pols’ gehouden. Inwoners die hier gebruik van zouden willen maken
worden vanuit deze centra actief benaderd.

Veiligheid
1. De gemeente stelt een ondermijningsbeheersplan op om te voorkomen dat criminelen
in Alkmaar grip krijgen op of ingangen vinden in de ‘bovenwereld’.
2. We intensiveren de samenwerking tussen stadstoezicht, parkeertoezicht en politie.
3. Discriminatie, huiselijk geweld, kindermishandeling en eer gerelateerd geweld worden
niet getolereerd in Alkmaar en altijd direct en adequaat aangepakt. Indien nodig
maken we hier extra middelen voor vrij, bijvoorbeeld voor Veilig Thuis.
4. De inrichting van de stad moet zo zijn dat mensen er graag komen: schoon, heel,
groen, veilig en attractief.
5. Samen met verzekeraars, politie en OM informeren we bewoners over preventie vanen weerbaarheid tegen cybercriminaliteit en misdrijven met hoge impact zoals
straatroof, woninginbraken en babbeltrucs.
6. We bieden een structurele oplossing voor frequente overlastgevers van drank- en
drugsgebruik door ze een passende locatie aan te bieden waar ze onder toezicht en
zorgbegeleiding van de straat af kunnen, een zogeheten ‘gebruikersruimte’.

Financiën
1. De lokale lasten blijven op hun huidige lage niveau. Een kleine verhoging OZB is voor
ons bespreekbaar als de opbrengsten hiervan terugvloeien naar ofwel de
verduurzaming van de woningvoorraad of het vergroten van de kansen van starters op
de woningmarkt.
2. De gemeente gaat grenzeloos werken met ontschotte budgetten.
3. We blijven inzetten op het verbeteren van de schuldquote, de schulden van de
gemeente Alkmaar moeten afgebouwd worden. Nieuwe investeringen worden
zorgvuldig beoordeeld op hun toegevoegde waarde voor de toekomst van Alkmaar.
4. De afgelopen periode zijn verschillende gemeentelijke eigendommen als
parkeergarages, scholen en theater De Vest op afstand gezet in een gemeentelijke BV.
Dergelijke belangrijke voorzieningen mogen we echter nooit aan derden verkopen of
privatiseren.

Armoedebeleid
1. We treffen specifieke maatregelen voor werkenden met een te laag inkomen om van
rond te komen.
2. In het kader van schuldenpreventie worden laagdrempelige cursussen over omgaan
met geld aangeboden, zowel digitaal als in buurt- dorps- of wijkcentra.
3. Met woningbouwcorporaties en andere betrokkenen wordt ingezet op het te allen tijde
voorkomen van (economische) dakloosheid. Wonen is immers een grondrecht.
4. Sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit, fraudebestrijding en handhaving zijn dan
ook belangrijk om het draagvlak voor deze voorzieningen hoog te houden.
Tegelijkertijd moeten uitkeringsgerechtigden niet afgerekend worden op
onopzettelijke fouten en moet de gemeente er alles aan doen om dit te voorkomen.
5. De inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid blijft minimaal 120% van de
bijstandsnorm
6. De huidige voorzieningen in het minimabeleid, zoals de Alkmaarpas, kwijtschelding
van lokale lasten voor mensen met een minimuminkomen en het eurokaartje voor het
openbaar vervoer blijven behouden.
7. Wachtlijsten in de schuldhulpverlening zijn onaanvaardbaar en moeten actiever worden
aangepakt met beter preventiebeleid, laagdrempelige toegang naar Haltewerk en
meer eenvoud in regelgeving.
8. Huishoudens met een minimuminkomen krijgen 50% van noodzakelijke
dierenartskosten voor hun huisdieren vergoed.

Bestuur
1. We intensiveren de samenwerking in de Regio Alkmaar en investeren in de relaties met
de provincie, de regio Noord-Holland-Noord en de Metropool Regio Amsterdam.
2. In onze dienstverlening als gemeente sluiten we aan bij de wereld van de inwoners. We
blijven investeren in opleiding en scholing van ambtenaren, waarbij expliciete aandacht
is voor de menselijke maat in de bejegening van onze inwoners.
3. We experimenteren met aanvullende manieren voor inwoners om het beleid van de
gemeente te beïnvloeden, bijvoorbeeld middels burgerfora.
4. Burgerinitiatieven worden door de gemeente zo goed mogelijk ondersteund,
bijvoorbeeld door hier ook ambtelijke capaciteit voor vrij te maken.
5. De PvdA Alkmaar wil ondernemers die een hun gegunde opdracht uitvoeren houden
aan een social return of investment (SROI) verplichting van 7% van de aanneemsom, dit
zal bij de (aanbesteding) uitvraag van de opdracht reeds duidelijk gecommuniceerd
moeten worden.

 

Download hier onze concrete voorstellen bij het verkiezingsprogramma PvdA Alkmaar 2022:

Concrete voorstellen bij verkiezingsprogramma PvdA Alkmaar 2022 – 2026 DEF

of het complete programma inclusief de concrete voorstellen hieronder:

Verkiezingsprogramma en concrete voorstellen bij verkiezingsprogramma